Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atlantic Duik & BHV Centrum

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Atlantic Duik & BHV Centrum: het Duik & BHV Centrum waar een klant producten of diensten afneemt, geregistreerd onder nummer:36048998 bij de Kamer van Koophandel.
 2. Staf: alle personen die in opdracht van Atlantic Duik & BHV Centrum werkzaamheden verrichten, al dan niet op basis van overeenkomst.
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Atlantic Duik & BHV Centrum inzake het afnemen of leveren van producten of diensten
 4. Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt, gegeven door Atlantic Duik & BHV Centrum
 5. Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en Atlantic Duik & BHV Centrum over respectievelijk het afnemen dan wel het leveren van producten of diensten
 6. Producten en diensten: alle producten en diensten geleverd door Atlantic Duik & BHV Centrum, zijnde maar niet uitsluitend introductieduiken, duikcursussen, EHBO, verhuur en verkoop van materialen

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Atlantic Duik & BHV Centrum.
 2. Atlantic Duik & BHV Centrum heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Atlantic Duik & BHV Centrum zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.
 3. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Atlantic Duik & BHV Centrum op haar website of via andere kanalen, danwel op de datum die genoemd wordt in de bekendmaking.
 4. Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Blijft een klant gebruik maken van de producten of diensten van Atlantic Duik & BHV Centrum nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3 – Algemeen

 1. Alle personen die klant dan wel bezoeker zijn van Atlantic Duik & BHV Centrum of door haar georganiseerde activiteiten, zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement van Atlantic Duik & BHV Centrum.
 2. Stafleden zijn gemachtigd klanten dan wel bezoekers van Atlantic Duik & BHV Centrum aanwijzingen te geven op het gebied van de gang van zaken binnen het duikcentrum dan wel de veiligheid.
 3. Alle personen die klant dan wel bezoeker zijn van Atlantic Duik & BHV Centrum of door haar georganiseerde activiteiten, zijn verplicht aanwijzingen van het duikcentrum dan wel haar stafleden op te volgen. Brengen klanten en/of bezoekers zich moedwillig in gevaarlijke omstandigheden en/of volgen zij aanwijzingen van het duikcentrum of haar stafleden niet op waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan, dan behoudt Atlantic Duik & BHV Centrum zich het recht voor deze klant of bezoeker de toegang tot het duikcentrum of zwembad te weigeren.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomt tussen de klant en Atlantic Duik & BHV Centrum kan op verschillende manieren tot stand komen:
 • mondeling in persoon of per telefoon met de eigenaar van het duikcentrum. In dit geval zal altijd een schriftelijke bevestiging volgen.
 • per e-mail
 • door ondertekening van een verhuurformulier, offerte of overeenkomst
 • aanmelding via de website
 1. Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige, is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.

Artikel 5 – Deelname cursus

 1. Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
 • Cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn/ haar deelname aan de cursus.
 • Het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, heeft Atlantic Duik & BHV Centrum het recht de cursist te weigeren.
 • De cursist bij aanvang van de cursus de benodigde minimumleeftijd voor de betreffende cursus heeft.
 • De cursist bij aanvang van de cursus geen medische problemen heeft waarmee het volgen van de cursus niet mogelijk of toegestaan is.
 1. Bij aanvang van de cursus worden de cursusdagen voor de betreffende cursus bekendgemaakt dan wel in onderling overleg tussen staf en cursisten vastgelegd. Cursist verplicht zich op het moment van vastlegging om zich aan deze data te houden.
 2. Indien een cursist door redenen anders dan ziekte niet in staat is een cursusdag bij te wonen, zal geen restitutie plaats vinden tenzij anders bepaald.
 3. Indien een cursist zonder bericht vooraf te laat of helemaal niet komt opdagen, behoudt Atlantic Duik & BHV Centrum zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Atlantic Duik & BHV Centrum.

Artikel 6 – Cursusvoorwaarden

 1. Deelname is geen garantie voor het behalen van een brevet.
 2. De cursus / introductie vindt doorgang bij aanmelding van tenminste 4 cursisten, tenzij anders overeengekomen.
 3. De duikschool verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde PADI instructeur in actieve status.
 4. De duikschool stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen.
 5. De cursist is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van de duikapparatuur van de school. Hiervoor gelden de voorwaarden met betrekking tot verlies en/of beschadiging die op het huurformulier staan vermeld.
 6. De duikschool behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen, wanneer de cursist niet in staat is aan de cursus vereisten te voldoen binnen het normale programma van de duikschool en de richtlijnen die hiervoor gelden binnen de PADI Organisatie.
 7. Indien niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan behoudt het duikcentrum zich het recht voor de cursist te weigeren voor verdere deelname zonder restitutie van de reeds gedane betalingen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Bij inschrijving in de winkel voor een cursus, dient een minimale aanbetaling van € 200,00 te worden voldaan.
 2. Het cursusgeld moet uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus volledig worden voldaan.
 3. Bij inschrijving cursus/introductie webshop wordt geen restitutie van reeds betalingen gedaan.
 4. Op de verhuur van materialen zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.
 5. De prijs van de verhuur van de materialen zal worden voldaan uiterlijk bij het ophalen van de materialen.
 6. Na inschrijven voor het zwembad seizoen is restitutie van betalingen niet meer mogelijk.
 7. Restitutie van reeds betaalde termijnen van lespakketten en inschrijffgelden vindt niet plaatst.
  Voor alle overige vragen kunt u zich wenden tot Atlantic duikcentrum.

Artikel 8 – Annulering of voortijdige beëindiging

 1. Annuleringen op basis van medische gronden, zowel lichamelijk als  psychisch vallen buiten dit artikel. Na overleg van een verklaring van een medisch specialist anders dan een huisarts zal restitutie van de cursuskosten plaatsvinden behoudens de inschrijfkosten en aanbetaling.
 2. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er geen sprake is van overmacht,  (dit ter beoordeling van het duikcentrum) zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
 3. Indien een cursist zonder bericht niet verschijnt op de afgesproken cursusdagen, dan zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden en heeft cursist geen recht op extra lessen.
 4. Eventuele terugbetalingen door Atlantic Duik & BHV Centrum worden binnen 30  dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting voldaan

Artikel 9 – Overmacht duikcentrum

 1. Atlantic Duik & BHV Centrum verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen goederen en/of diensten tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Atlantic Duik & BHV Centrum indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Atlantic Duik & BHV Centrum, zulks als ziekte van de instructeur of weersomstandigheden.
 3. Atlantic Duik & BHV Centrum verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen, lessen of levering zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden. Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk.

 

Artikel 10 – Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de klant duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van Atlantic Duik & BHV Centrum voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Atlantic Duik & BHV Centrum bij de klant in rekening gebracht.
 3. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door Atlantic Duik & BHV Centrum bij de klant in rekening gebracht worden.
 4. Indien een klant materialen huurt bij Atlantic Duik & BHV Centrum , zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden. Op deze verhuur zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Atlantic Duik & BHV Centrum  zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.
 2. Indien een klant op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan Atlantic Duik & BHV Centrum niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove nalatigheid  van Atlantic Duik & BHV Centrum te wijten valt.
 3. Atlantic Duik & BHV Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Atlantic Duik & BHV Centrum en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
 4. Atlantic Duik & BHV Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaan door daden of nalatigheid van de klant.
 5. Atlantic Duik & BHV Centrum is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

 

Artikel 12 – Relatiebestand

 1. De klant geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Atlantic Duik & BHV Centrum, teneinde te worden gebruikt om deze ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 1. Op eerste verzoek van klant worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien:
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst

en/of

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Alle informatie, persoonlijk danwel zakelijk, die Atlantic Duik & BHV Centrum of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
 2. Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?